Enkel kartläggning av sulfidjordar…?

Inom FLISIK testas en ny metod att kartlägga sura sulfatjordar genom att mäta vattnets ledningsförmåga (konduktivitet). Att mäta konduktivitet är enkelt och billigt i jämförelse med många andra vattenkemiska parametrar vilket gör det möjligt att kartlägga större områden. Ett första försök med metoden har testats i Bäckåns vattensystem i Västerbotten där konduktivitet mätts i varje delavrinningsområde. Resultatet ses i kartan  där de mörkare fälten indikerar påverkan från sura sulfatjordar (länk: Konduktivitet i Bäckån).

Nytt från Harrbäcken

I slutet av augusti genomförde Länsstyrelsen konduktivitetsmätning i Harrbäcken. Syftet var att försöka spåra eventuell påverkan från sura sulfatjordar. Dessa jordar kan ge upphov till surt vatten och att olika tungmetaller läcker ut. Resultatet från mätningarna visar att det är ett område längs bäcken där konduktiviteten ökar snabbt (= tecken på sura sulfatjordar). I dagsläget finns det inga metoder att få bukt med läckage från dessa jordar. I teorin är troligtvis en höjning av grundvattenytan den mest effektiva åtgärden. Kalkning är däremot svårt då det krävs mycket stora mängder kalk för att neutralisera det sura vattnet.

Konduktivitet i Harrbäcken

Mer om ämnet sura sulfatjordar och konduktivitet finns att läsa i Maria Myrsteners examensarbete (LÄNK)

Workshopen i Skellefteå ”revisited”

I slutet av maj träffades ett femtital intresserade kring temat ekologi och vattenvård med fokus på myrar, sjöar och sura sulfatjordar (mera info hittar du här).

En målsättning med workshopen var att identifiera strategier och förbättra arbetssätten för att nå målet LIVSKRAFTIGA SMÅVATTEN. Här hittar du en sammanställning av förda diskussioner.