Nytt från Harrbäcken

I slutet av augusti genomförde Länsstyrelsen konduktivitetsmätning i Harrbäcken. Syftet var att försöka spåra eventuell påverkan från sura sulfatjordar. Dessa jordar kan ge upphov till surt vatten och att olika tungmetaller läcker ut. Resultatet från mätningarna visar att det är ett område längs bäcken där konduktiviteten ökar snabbt (= tecken på sura sulfatjordar). I dagsläget finns det inga metoder att få bukt med läckage från dessa jordar. I teorin är troligtvis en höjning av grundvattenytan den mest effektiva åtgärden. Kalkning är däremot svårt då det krävs mycket stora mängder kalk för att neutralisera det sura vattnet.

Konduktivitet i Harrbäcken

Mer om ämnet sura sulfatjordar och konduktivitet finns att läsa i Maria Myrsteners examensarbete (LÄNK)

Friare passage för fisk i Rauhaluoma

I augusti eliminerades ett tidigare vandringshinder i Rauhaluoma genom att man ersatte en gammal damm av plankor med en naturliknande fors av natursten och stenkross.

Arbetsledare Jarkko Pyyluoma granskar slutresultatet (foto: Riitta Raatikainen)

Svenskar på arbetsutbyte i Finland

Under tre programspäckade dagar bekantade sig personer som arbetar med skogsfrågor i Sverige med myndigshetsarbetet i Finland. Under dagarna behandlades ämnen som skydd av livsmiljöer och arter, skogscertifiering, vattenskydd och dikningspraxis i Finland. Diskussionen var livlig och många frågetecken rätades ut samtidigt som nya frågor väcktes.

Arbetsutbytesdagarna följs upp av motsvarande dagar på svenska sidan i slutet av september.

Viktiglivsmiljö på område som omfattas av ett 10-årigt skyddsavtal (foto: Nina Jungell)

Ett nygrävt dike i torvmark (foto: Nina Jungell)